• Reglement Vrienden van SVA

  Art. 1
  Doel Het doel van de vereniging is om de inleg te besteden binnen de veldvoetbalvereniging ten behoeve van specifieke activiteiten of investeringen. Verzoeken voor besteding van de inleg, door de leden van de Vrienden van SVA of door het bestuur van de voetbalvereniging, dienen minimaal 4 weken voor het beoogde evenement/ activiteit of investering, schriftelijk te worden ingediend bij de commissie van de Vrienden van SVA.

  Art. 2
  Leden Een ieder die zich voor het lidmaatschap heeft aangemeld en zijn contributie van € 50,- heeft voldaan is lid van de Vrienden van SVA.

  Art. 3
  Lidmaatschap Deelname kost € 50,00 per seizoen. Het lidmaatschap treedt in werking zodra men zich heeft aangemeld en loopt elk jaar van 1 juli t/m 30 juni van het daarop volgende jaar. Elk lid ontvangt een exemplaar van dit reglement. De namen van de leden zullen op een groot bord in de kantine te zien zijn. Er mag geen reclame of verwijzingen naar iets op deze bordjes staan.

  Art. 4
  Beëindiging lidmaatschap Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd aan het eind van het seizoen. De mogelijkheid bestaat om aan het eind van het seizoen het lidmaatschap schriftelijk te beëindigen (voor 30 juni).

  Art. 5
  Geldmiddelen Door de inleg van de leden zal er jaarlijks een bedrag te besteden zijn, van " Het aantal leden vermenigvuldigt met € 50,- (min eventuele kosten)" De financiën worden beheerd door het commissie van de Vrienden van SVA. De financiën zullen worden gecontroleerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst. Het budget zal beheerd worden door de commissie. Deze leden zijn op de website bekendgemaakt. De bezetting van de commissie zal jaarlijks worden vastgesteld tijdens de jaarlijkse bijeenkomst. De commissie bepaalt waaraan de inleg van de leden uitgegeven zal worden. Primair is dat de uitgaven geen structureel karakter mogen hebben.

  Art. 6
  Voorstellen Door alle leden kunnen voorstellen tot wijziging of aanvullingen van dit reglement schriftelijk worden ingediend bij de commissie van de Vrienden van SVA.

  Art. 7
  Verantwoording van de bestedingen Tijdens de bijeenkomst van de vrienden van SVA zal de commissie de leden informeren over de bestedingen. Voorafgaand aan deze bijeenkomst zal aan de leden en het hoofdbestuur een bestedingsdoel gevraagd worden. De leden van de Vrienden van SVA kunnen zich uitspreken over deze bestedingen waarna gezamenlijk een bestedingsdoel wordt kortgesloten.

  Art. 8
  Bijeenkomsten De commissie zal alle leden op de hoogte houden van de ontwikkelingen. De leden zullen persoonlijk worden uitgenodigd voor de bijeenkomst die minimaal één maal per jaar zal plaats vinden.